حل مشکل باز نشدن دروس

معارف جوی محترم در صورتی که به تازگی با مشکل باز نشدن دروس مواجه شده اید با رفتن به آدرس ذیل مشکل خود را بر طرف نمایید.

https://support.google.com/chrome/answer/6258784?hl=fa
List of discussions. Showing 1 of 1 discussions
  Müzakirə Başlandı Cavblar Son məlumat Created  
آخرین مهلت
modiriyat Baghirololum istifadəçinin şəkili
modiriyat Baghirololum
0 Tuesday, 11 Shahrivar 1399, 3:13 PM