این گروه درسی بر اساس پایه های درسی حوزه و مدرسه یاقرالعلوم2 تنظیم می شود