شرط استفاده از قانون همنیازی

شرایط کلی:

1.در این مورد حداکثر همنیاز در هر نیم سال یک درس می باشد نه بیشتر.

2.تعداد غیبتهای متقاضی بیش از 50% غیبت متوالی در یک واحد (8 جلسه )= (2واحد16جلسه)و 60%غیر متوالی جلسه نباشد.

شرکت در جلسات:

کسانی که همنیاز میگیرند لازم است در کل جلسات شرکت کنند مگر آنکه :

1.غیبت آنها در کلاس بیش از حداقل مجاز (16/3) نباشد.

2.نگذراندن آن درس به جهت نمره نیاوردن نباشد.

دروس:

1.کسانی که آشنایی با اصول دین را که پیش نیاز است میتوانند با هم نیاز کردن آن مانند ترم قبل عمل کنند.

اما نمیشود همزمان آشنایی با اصول دین به علاوه 4 درس برداشته شود.

2.کسانی که در دورس  تاریخ و توحید باید مجدد شرکت کنند،در صورت درخواست می توانند دو درس ترم جدید را(آشنایی با فقها و توحید) اخذ نمایند زیرا نبوت و آشنایی با فقها حالت همنیازی نسبت به یکدیگر ندارند.

3.کسانی که تنها آشنایی با اصول دین را گذرانده اند نمی توانند 4 درس جدید را همزمان بردارند و فقط میتوانند در دو درس تاریخ و توحید شرکت نمایند.

تذکر: استفاده از این قانون حتماً ابتدا نیازمند به نامه ارسال درخواست از جانب معارف جو و سپس تایید مدیریت آموزش می باشد.

Son dəyişilmələr: Saturday, 22 Shahrivar 1393, 6:53 AM